g]tf kf}8]n ;Daf]wg bdf}nL, @( r}t . tgx'Fsf] z'Snfu08sL gu/kflnsf–!! ;fFv]df g]kfnL sfFu|];n] cfOtaf/ cfof]hgf u/]sf] sfo{stf{ e]63f6 tyf gofF jif{ @)&* sf] z'esfdgf cfbfgk|bfg sfo{qmdnfO{ ;Daf]wg ub}{ jl/i7 g]tf /fdrGb| kf}8]n . t:jL/ M s[i0f Gof}kfg], /f;;

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडले पार्टीको १४औँ महाधिवेशनको कार्यक्रमअन्तर्गत भएका वडा अधिवेशनमा भएको आरोप लगाएका छन् ।

आफू निकट केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकपछि सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पौडेलले सभापति शेरबहादुर देउवाबाट गराइएको फेक निर्वाचनलाई निर्वाचन समितिले मान्यता दिन नहुने बताए ।

बैठकपछि जारी गरिएको विज्ञप्तिमा डडेल्धुरासहितका जिल्लामा भएका क्रियाशील सदस्यता र वडा अधिवेशनको धाँधलीलाई सच्याउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

पार्टी सभापति देउवा पक्षले शक्ति र सत्ताको आडमा विधान र प्रावधान तोडेर क्रियाशील सदस्यता वितरण गरिनु र वडा अधिवेशन गरिनु खेदजनक रहेको पौडेल समूहको भनाइ छ ।

सेयर गर्नुहोस्
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here